แสดงรายละเอียดข่าวงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Professor David M. Engel โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ส่วนงานต่างในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนกงสุลใหญ่อเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม The Chedi Chiang Mai เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ