แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ 54 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ 54 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ 54 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเครือข่ายวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ 54 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plan.msu.ac.th/iroffice/web_research/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ