แสดงรายละเอียดข่าวบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงประสงค์จะจัดสรรทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ