แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177313 sec 01 และ วิชา 177401 sec 01 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177313 sec 01 และ วิชา 177401 sec 01 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177313 sec 01 และ วิชา 177401 sec 01 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177313 sec 01 และ วิชา 177401 sec 01 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ