แสดงรายละเอียดข่าวโครงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง

โครงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "สิทธิการตาย" (Right to die) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ และอาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ