แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษารหัส 50 ภาคพิเศษ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษารหัส 50 ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษารหัส 50 ภาคพิเศษ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาเลือกเสรีของนักศึกษารหัส 50 ภาคพิเศษ
เดิมที่คณะแจ้งให้นํกศึกษาเลือกลงทะเบียน ดังนี้

1. กระบวนวิชา 057132:ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม และ 057316: PRIN OF PHYS ED
หรือ
2. กระบวนวิชา 703103 : การประกอบธุรกิจเบื้องต้น

เปลี่ยนแปลงเป็น
1. กระบวนวิชา 057132:ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม และ 057135: AEROBIC EXERCISE FOR HEALTH
หรือ
2. กระบวนวิชา 703103 : การประกอบธุรกิจเบื้องต้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ