แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
----------------------------------------------------

    ตามที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำผลคะแนนสอบมาประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ตามระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) นั้น

    บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ