แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี (Unveiling of Mahatma Gandhi Statue Ceremony)

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี (Unveiling of Mahatma Gandhi Statue Ceremony) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี (Unveiling of Mahatma Gandhi Statue Ceremony)

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดรูปปั้นมหาตมะคานธี (Unveiling of Mahatma Gandhi Statue Ceremony) โดยมี Mr. Krishna Chaithanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.พฤดี หงุ่ยตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกดปุ่มเปิดผ้าแพรรูปปั้น โดยมีอาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงนายโมหัสทาส กรัมจันท์ คานธี หรือ มหาตมะ คานธี มหาบุรุษแห่งอินเดีย ณ ลานจามจุรี คณะสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ