แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม  คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่องรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น    
    
บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับทุนฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษา ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
(ตามไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ