แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีจิตอาสาพัฒนาเสียสละเวลาการทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวโหลดใบสมัคร ณ เว็บไซด์ https://cmu.to/MlQwS
และอัปโหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/BQBJm7tFzQ หรือยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรมผู้มีสิทธิยื่นรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะยื่นคำขอและหรือขณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอย่างเป็นทางการ
  1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  1.3 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
  1.4 เป็นผู้มีผลงานในฐานะผู้นำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และหรือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิ นวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสังคม วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมอันดีเพื่อประโยชน์ในทางวิชาชีพกฎหมายหรือการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งนี้ไม่นับรวมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายใต้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในกระบวนการวิชาใดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.5 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนนักกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน

2.หลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
2.1 แบบขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์

3.กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
  วันที่ 9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งแบบคำขอรับทุนฯ โดยสามารถอัปโหลดเอกสารได้ที่ https://forms.office.com/r/BQBJm7tFzQ หรือยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

5.กำหนดการสัมภาษณ์
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ