แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไป
โดยคุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ตัวแทนมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ