แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับฟังการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล ในหัวข้อ "กระบวนการวิจัยทางนิติตาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับ "บัณฑิตศึกษา" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตระหว่างคณะนิติศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ ๑๖.00 น. ณ ห้องประชุม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ