แสดงรายละเอียดข่าววิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษากฎหมายที่เท่าทันความเป็นไปของภูมิภาคและสากล โดยสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษากฎหมายกับสังคม
Law and Society โดยตั้งเป้าหมาย นิติศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาภายในปี พ.ศ. 2567

The legal institution that keeps up with the dynamic of international society. We create an education system that focuses on Law and Society studies, with the goal of being Thailand’s number one legal institution in terms of higher education standards within 2024

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ