แสดงรายละเอียดข่าวแบบฟอร์มใบสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มใบสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มใบสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

*********** มีการแก้ไขแบบฟอร์ม อัพเดต 28.5.66 15.30 น. ปรับตารางหน้าที่ 2 เพิ่มวิชา คณิต2 และ วิทย์ 2****************

แบบฟอร์มใบสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.) ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมกับลงชื่อให้เรียบร้อย
2.) สแกนเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์นามสกุล .PDF
3.) ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมกับหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครพร้อมทั้งแนบไฟล์ส่งมายังอีเมล mytcas.lawcmu@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 และต้องได้รับการตอบกลับอีเมลว่า “ทางคณะได้รับเอกสารการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว” จึงจะถือว่าการส่งเอกสารการสมัครเสร็จสมบูรณ์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครภายหลังได้

- เปิดรับสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
- ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.


4.) เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
  4.1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน
  4.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4.3) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีการระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
  4.4) สำเนาผลการสอบ 1 ฉบับ (ผลคะแนนต้องยังไม่หมดอายุ) ตามรายละเอียดดังนี้
1.) ผู้สมัครในรหัสโครงการ 00442001406010 และ 00442091406010 ให้ส่งสำเนา ผลคะแนนสอบ A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

2.) ผู้สมัครในรหัสโครงการ 00442091406020 ให้ส่งสำเนาผลคะแนนสอบ A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82)

ทั้งนี้ ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัครของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากทางคณะฯ ตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร หรือส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม 053-942917

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ