แสดงรายละเอียดข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566