แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขต 24 ก.พ. 66)

โครงการแลกเปลี่ยน Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย (หมดเขต 24 ก.พ. 66) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  (หมดเขต 24 ก.พ. 66)

Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2566 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/Jd1KF และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (พี่แบมบู)คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อน 15.00 น.

หมายเหตุ: หากมีผู้สนใจสมัครมากกว่า 1 คน คณะฯจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติเหมาะสมและทำการเรียงลำดับรายชื่อเพื่อดำเนินการส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ