แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Niigata University ภาคการศึกษา Spring 2023 (หมดเขต 4 พ.ย. 65)

โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University ภาคการศึกษา Spring 2023 (หมดเขต 4 พ.ย. 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University ภาคการศึกษา Spring 2023 (หมดเขต 4 พ.ย. 65)

ประชาสัมพันธ์ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยน
ภาคการศึกษา Spring 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ
โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียดดังนี้
1. Application Form
2. Copy of Academic Transcript
3. Copy of Certificate of Enrollment
4. Copy of Certificate of Health
5. Copy of Certificate of Eligibility
6. Copy of Japanese/English language proficiency test (if any)
7. Copy of passport
8. Copy of Bank Balance Certificate/ Financial Support Statement
9. Basic Information Sheet (for Graduate-level Students)
ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร วิธีการสมัคร ฯลฯ ที่ https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/ และส่งเอกสารการสมัครมายัง พี่แบมบู หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ทางคณะฯจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติหน่วยงานละ 1 ราย หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 รายจะจัดเรียงตามลำดับ และเสนอชื่่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ฯต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ