แสดงรายละเอียดข่าว



Training Program for Future Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Diplomats 2022

Training Program for Future Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Diplomats 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Training Program for Future Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Diplomats 2022

China Foreign Affairs University (CFAU) ร่วมกับ China Institute for Reform and Development (CIRD) มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “Training Program for Future Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Diplomats”
ในหัวข้อ Forging a High-Quality LMC Economic Development Belt ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2565
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ในรูปแบบ Hybrid)
ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ที่มีความสนใจการทำงานด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถส่งเอกสารสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรูปแบบ Online
โดยผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3DbPY8I หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้
นศ.ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครมายัง พี่แบมบู ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปล.หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน ทางคณะฯจะพิจารณาจัดลำดับจากคุณสมบัติที่เหมาะสมและวันเวลาในการส่งใบสมัครเพื่อเสนอชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1. Application Form
2. Resume / CV
3. Copy of Academic Transcript
4. Copy of English language proficiency test (if any)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ