แสดงรายละเอียดข่าวยินต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านคลินิกกฎหมายและบริการวิชาการ

ยินต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านคลินิกกฎหมายและบริการวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยินต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านคลินิกกฎหมายและบริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านคลินิกกฎหมายและบริการวิชาการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา ยังได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมงานบริการวิชาการและการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 13.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ