แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia Online January Session 2023

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia Online January Session 2023 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia Online January Session 2023

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia Online January Session 2023 ซึ่งมีกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 10 – 30 มกราคม 2566 (ในรูปแบบออนไลน์)
โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ TOEFL iBT 79 / TOEFL PBT 550 หรือ IELTS 6.0 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง เอกสารการสมัครมีรายละเอียด ดังนี้

Academic Transcript
Passport Copy
Color Headshot (taken within the last 3 months)
English Proficiency Test Score / TTBJ (Tsukuba Test – Battery of Japanese) Score Report

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น วิธีการสมัคร เอกสารการสมัคร รายละเอียดคอร์ส ค่าใช้จ่าย ตารางเรียน ฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ หรือทางเว็บไซต์ https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/short-term/january/program.html และสามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ