แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The Asian Research Institute for Environmental Law (ARIEL) และ UN Environment Programme จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปใช้ในการกำหนดรูปแบบ รวมถึงขอบเขตในการดำเนินงานของคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้มีทักษะในการเรียนกฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการดำเนินการของคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนในอนาคต ประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจากองค์การที่ไม่แสวงผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนชุมชน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ