แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2564

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดีสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนจนได้รับผลการเรียนดีและประสบความสำเร็จในการศึกษาคณะนิติศาสตร์นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารส่วนงานคณะนิติศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบ มอบรางวัล
เรียนดี ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.50 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ดังนี้(ตามไฟล์ประกอบข่าว)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวส่งไฟล์หลักฐาน ได้แก่ หน้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ ที่นักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน(Bookbank) โดยอัปโหลดไปยัง https://forms.office.com/r/JZrbLiTid7 หรือ Scan QR Code ด้านล่างท้ายประกาศ เพื่อใช้ในการประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ