แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะนิติศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนผู้มีจินตนาการ ร่วมกันส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ทบทวน / ถกเถียง / ท้าทาย : นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง”
...
เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ - 15 ต.ต. 65
...
รายละเอียดเพิ่มเติม www.law.cmu.ac.th/lasc/conference

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ