แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีคณะนิติศาสตร์มอบกระเช้าในโอกาสส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบกระเช้าในโอกาสส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบกระเช้าในโอกาสส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบและมอบกระเช้าในโอกาสส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่่ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 8 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องรับรองพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ