แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่องรับสมัครนักศึกษา
ผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 35 ทุนทุนละ 3,000 บาท นั้น
    บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ดังเอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ