แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ได้รับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

คณะนิติศาสตร์ ได้รับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ได้รับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหนังสือจากศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และ ภริยา รองศาสตราจารย์ สุกัญญา โฆวิไลกูล เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และของสังคมในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสือ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (นายกสภามหาวิทยาลัย) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะผู้บริหารส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และ อาจารย์ ดร. วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหนังสือดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ