แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณรายได้และได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากมูลนิธิ,บริษัท
หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลต่างๆ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis เลือกหัวข้อ “สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
1.1  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษา 2565
1.2  เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
1.3  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นใด

2.  หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1  พิมพ์แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
2.2  รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิมของนักศึกษา (รูปถ่ายด้านหน้าบ้าน ระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้าน จำนวน 1 รูป ระยะไกล ให้เห็นท้องฟ้าและพื้นดิน จำนวน 1 รูป โดยทำการ Upload เข้าไปในระบบ cmu.sis
2.3  สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) สามารถ capture หน้าจอจากระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ หรือสำเนาใบ ปพ.1 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65)
3.  กำหนดการรับสมัคร
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รับสมัครตั้งแต่ 1 - 20 มิถุนายน 2565
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 รับสมัครตั้งแต่ 7 - 24 มิถุนายน 2565

4.  ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการที่เข้ารับการสัมภาษณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ประกาศรายชื่อ 21 มิถุนายน 2565
และสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. (ออนไลน์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ประกาศรายชื่อ 25 มิถุนายน 2565
และสัมภาษณ์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. (ออนไลน์)

5.  หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางคณะนิติศาสตร์อนุโลมให้ผู้สมัครขอรับทุนสามารถส่งเอกสารฉบับจริง หลังจากวันสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ และการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ(ออนไลน์) นั้น คณะนิติศาสตร์จะใช้ Application Zoom เป็นช่องทางในการสัมภาษณ์ออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ