แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022 (หมดเขต 13 พ.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022 (หมดเขต 13 พ.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022 (หมดเขต 13 พ.ค. 2565)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจาก Chiba University of Commerce ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พัก อาหาร (ไม่รวมอาหารในวันหยุด) ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ นี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ Chiba University of Commerce มาก่อน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Statement of Purpose (Free Form)
2. CV
3. Copy of Passport

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ