แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2022 (29 เม.ย. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2022 (29 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน CAU International Summer Program 2022 (29 เม.ย. 2565)

ด้วย Chung-Ang University (CAU) สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CAU International Summer Program 2022 ซึ่งมีกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2565 สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

Application form
Copy of transcript
Color of passport
English Proficiency Test Score (if any)
Copy of Vaccine Certificate

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดกระบวนวิชา ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร ฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ หรือทางเว็บไซต์ https://oia.cau.ac.kr/sub04/sub03.php

และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ