แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Sophia Online Summer Session 2022 (หมดเขต 13 เม.ย. 2565)

โครงการ Sophia Online Summer Session 2022 (หมดเขต 13 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Sophia Online Summer Session 2022 (หมดเขต 13 เม.ย. 2565)

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia Online Summer Session 2022 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. East Asian Studies
2. Japanese Language

ซึ่งมีกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 5 – 22 กรกฎาคม 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ TOEFL iBT 79 / TOEFL PBT 550 หรือ IELTS 6.0
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
Academic Transcript
Passport Copy
Color Headshot (taken within the last 3 months)
English Proficiency Test Score / TTBJ (Tsukuba Test – Battery of Japanese) Score Report

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดคอร์ส ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัคร ตารางเรียนฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบหรือทางเว็บไซต์ https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/short-term/index.html และสามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 13 เมษายน 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ