แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 4 เม.ย. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 4 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน  (หมดเขต 4 เม.ย. 2565)

ด้วย National Dong Hwa University ไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ National Dong Hwa University ไต้หวัน กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2565 - มกราคม 2566 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Study Plan (Free Form)
2. ID Photo
3. Copy of Passport
4. Transcript
5. Certificate of Enrollment

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ