แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Chonnam National University (ยื่นเอกสารถึง 24 มี.ค. 64)

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Chonnam National University (ยื่นเอกสารถึง 24 มี.ค. 64) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Chonnam National University (ยื่นเอกสารถึง 24 มี.ค. 64)

Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงการศึกษาในสาขาวิชาการทั่วไป ณ Chonnam National University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปี นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโรงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. CV
2. Transcript
3. Copy of Passport
4. Certificate of Eligibility
5. 3 ID Photos
6. Study Plan

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
Factsheet : https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/FactSheet
Courses in English : https://international.jnu.ac.kr/Program/CouseInEnglish.aspx

และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ