แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University 2022 (หมดเขต 8 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University 2022 (หมดเขต 8 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Gunma University 2022 (หมดเขต 8 มี.ค. 2565)

ด้วย Gunma University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. Exchange Programme for the Fall AY 2022
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) และมีคะแนน JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ในเดือนตุลาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

- ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ https://cmu.to/ATQHd และและส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. Online Japanese Nature, Society and Culture Programme (Summer 2022) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีและสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2565

- ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/xBQcu และและส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ