แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง รายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ