แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 และ 177494 ตอน 001 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 และ 177494 ตอน 001 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 และ 177494 ตอน 001 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 และ 177494 ตอน 001 ภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 14.30-16.00 และ 16.00-17.30 น.

///ภาคพิเศษวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 65 วิชา 177494 ตอน 802 เวลา 13.00-16.00 น. และวันอาทติย์ที่ 16 ม.ค. 65 วิชา 177491 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. วิชา 177494 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. เรียนตามปกติ

อาจารย์ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ