แสดงรายละเอียดข่าวประกาศระเบียบการสอบออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศระเบียบการสอบออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศระเบียบการสอบออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศระเบียบการสอบออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องเตรียมมาตรการในการจัดสอบวัดผลออนไลน์ เพื่อให้การจัดการศึกษาในชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่คณาจารย์และนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ