แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน UI AUN-ACTS (February 2022 Intake) (หมดเขต 29 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน UI AUN-ACTS (February 2022 Intake) (หมดเขต 29 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน UI AUN-ACTS (February 2022 Intake) (หมดเขต 29 ต.ค. 2564)

ด้วย Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Spring 2022 UI AUN-ACTS ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปี 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า IELTS 6.0 หรือ TOEFL iBT 80 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครโครงการแลกเปลี่ยน UI AUN-ACTS กรุณาศึกษารายละเอียดเรื่องเอกสารที่ต้องใช้สมัครและเนื้อหาของโครงการ ได้ที่
https://international.ui.ac.id/archives/aun-acts-ui-study-award-for-inbound-students-2022-spring-semester/

รายละเอียดคอร์สกฎหมายที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ https://international.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/Faculty-of-Law.pdf

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 29 ต.ค. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo Credit: https://vse.apru.org/universitas-indonesia-season-1-2021-22/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ