แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ 7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)

ประชาสัมพันธ์ 7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ 7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 7th Joint Call for Proposals: Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยเอเชียและยุโรปได้มีโอกาสร่วมงานวิจัยระหว่างกันภายใต้หัวข้อ Climate Change : Resilience and Adaptation and Sustainable Food Production กิจกรรม Information Session และ Matchmaking Event จัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3xQZQQm โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ