แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล KPI DNA 2021 จาก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล KPI DNA 2021 จาก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล KPI DNA 2021 จาก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล KPI DNA 2021 จาก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 10 ที่ให้ความสำคัญกับ KPI-DNA โดยได้จัดโครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ” ภายใต้การดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มช.
#นิติมช #ความเสมอภาคทางเพศ #LGBTQ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ