แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022

ด้วย Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022 ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีความสามารถด้านการพูดและการเขียนอังกฤษในระดับดี
4.มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT: 79 TOEFL ITP: 550 หรือ IELTS Band 5
5. สามารถปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ UKM

เอกสารประกอบการสมัคร
1. Application Form (ดาวน์โหลดได้ทางhttps://cutt.ly/PmnEjKv)
2. Copy of academic transcript
3. Copy of English language certificate
4. Letter of recommendation
5. Passport photo size (4.5 cm x 5.0 cm)
6. Copy Passport / ID Card

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.ukm.my/pha/virtual-exchange/ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ