แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 802 และ ตอน 002 ของผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 802 และ ตอน 002 ของผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 802 และ ตอน 002 ของผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 802 และ ตอน 002 ของผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

- ภาคพิเศษ ตอนเรียน 802
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 16.30-19.30 น.

- ภาคปกติ ตอนเรียน 002
วัน ศุกร์ ที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 11.00-12.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ