แสดงรายละเอียดข่าวประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาโอนย้ายจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยนักศึกษาสามารถแสดงความจำนงการขอโอนย้าย โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมานี้ และจัดส่งแบบฟอร์มการขอโอนย้าย และ หลักฐานแสดงผลการศึกษา(Transcript) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ทางอีเมล lawcmu.edservice@gmail.com
****ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official งานบริการการศึกษาฯ (ID: @514fynsk)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ