แสดงรายละเอียดข่าวขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะนิติศาสตร์

ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะนิติศาสตร์

ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะนิติศาสตร์ ว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของคณะหนึ่งคน มีผลการตรวจโควิดรอบที่สอง ปรากฏออกมาเป็นบวก คณะนิติศาสตร์ขอทุกส่วนงานที่จะส่งหนังสือหรือเอกสารทุกอย่างให้คณะนิติศาสตร์ ขอส่งทางระบบ e-document เท่านั้น เพื่อลดการสัมผัสและบุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยมีการประสานงานกันในทางออนไลน์ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นจริงๆ จึงเข้ามาในสำนักงานได้ หากต้องการติดต่อประสานงานสามารถโทรติดต่อได้ดังนี้
1. คุณวิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะ 083-0146478
2. คุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 086-1929191
3. คุณฐิติมา อัครจินดา หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 086-1929191
4. คุณวรันธร วังเวียง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 082-3545615
5. คุณวราลักษณ์ นาคเสน หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 0872822119
6. คุณสุธีรา ช่อประดิษฐ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 095-6942579

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ