แสดงรายละเอียดข่าวสารจากณบดี

สารจากณบดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารจากณบดี

เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดิฉันใคร่ขอถือโอกาสนี้ แสดงถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้

ประการแรก ต่อนักศึกษา ในฐานะที่นักศึกษาคือเป้าหมายหลักประการแรกของการมีมหาวิทยาลัย การบ่มเพาะให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และสามารถใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ เพื่อความยุติธรรมในสังคม ยึดมั่นในจริยธรรมทางกฎหมายและหลักการของกฎหมาย (Rule of Law) ถือเป็นพันธกิจหลัก

ประการที่สอง ต่อบุคลากร ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะจะมุ่งเน้นการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ อันเป็นพื้นฐานหลักในการทำงานของทีมบริหาร

ประการที่สาม ต่อสังคม ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย เป็นหน้าที่ของสถาบันทางวิชาการ ในการที่จะต้องยืนหยัดต่อหลักการ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง บนวิถีทางประชาธิปไตยที่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นัทมน คงเจริญ
31 มีนาคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ