แสดงรายละเอียดข่าวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอคำแนะนำปรึกษาหารือร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอคำแนะนำปรึกษาหารือร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอคำแนะนำปรึกษาหารือร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าพบในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาหารือร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียน ที่ได้เปิดวิชาเลือกเสรีให้แก่นักเรียนเพื่อจะได้ค้นหาความถนัดความสนใจของตนเองในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตนิติศาสตร์เป็นหนึ่งใน 20 วิชาเลือกเสรีที่เปิดให้นักเรียนเลือก แต่ทางโรงเรียนยังขาดผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านนี้มาให้ความรู้แก่นักเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และอาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ