แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ กำหนดการและเวลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน ในวิชา 177494 การสืบสวนสอบสวนฯ ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ในวัน ศุกร ที่ 19 มีนาคม 2564

เวลา 6.00-6.30 น. ลงทะเบียนหน้าตึกคณะนิติฯ
เวลา 6.30-9.00 น. เดินทางจากคณะนิติฯ
เวลา 9.00-16.30 น. เข้าศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง
เวลา 18.30 น. เดินทางถึงคณะนิติฯ

หมายเหตุ ให้นักศึกษารับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย / แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ รองเท้าหุ้มสัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ