ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.30 น.
เรียนรวมทุกตอนเรียน 001, 002, 801, 802 ห้องประชุมใหญ่