แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ สอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ฯ รวมตอนเรียน 001,002,801,802 ผู้สอน ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30-12.30 น.
เรียนรวมทุกตอนเรียน 001, 002, 801, 802 ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ