Click Law Project EP.4-1 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

Click Law Project  EP.4-1 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project)

ตอนที่ 4/1 ล้านนา : ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

เนื้อหา
- ความเปลี่ยนแปลงของล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KZe98kQqa2s