แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564 (UGRAD2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำได้ศึกษาร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ เรียนรู้ชีวิตสังคม วัฒนธรรม และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 5 เดือน ในภาคการศึกษา Spring 2021 หรือ Spring 2022
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โอกาสในการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมโครงการ การสร้างเครือข่ายกับผู้รับทุนฟุลไบร์ท
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครสอบชิงทุนฯ จำนวน 2 คน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. ไม่ได้กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี
4. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ
6. สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype หรือ Zoom ในสถานที่มหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ American Corner (ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษาของมหาวิทยาลัย)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์
2. เรียงความภาษาอังกฤษ
3. Official Transcript
4. Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหน้าพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบและลิงก์ http://www.fulbrightthai.org/programs/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/

สอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมที่

พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
โทร 053-942936 อีเมล lawcmu@hotmail.com
**ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป**

Photo Credit: http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ