แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสำหรับสำนักศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสำหรับสำนักศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสำหรับสำนักศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

ด้วยสำนักการต่างประเทศ ศาลยุติธรรม แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) โดยเป็นทุนการศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จำนวน 3 ทุน ได้แก่ กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาและผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/220931

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ